XI sesja Rady Gminy Maszewo

w dniu 2020-01-10, godz. 14:00

1.Otwarcie XI sesji rady Gminy Maszewo.

2.Zatwierdzeni porządku obrad.

3.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

4.Informacje Przewodniczącego Rady.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Maszewo, obejmującego tereny położone w obrębie Granice.

Głosowanie (wniesionych uwag wnioskodawcy nie uwzglę...)Głosowanie (wniesionych uwag wnioskodawcy nie uwzglę...)Głosowanie (wniesionych uwag wnioskodawcy nie uwzglę...)Głosowanie (głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

6.Przyjęcie protokółu z IX sesji Rady Gminy Maszewo.

Głosowanie (głosowanie nad przyjęciem protokołu z I...)

7.Zakończenie sesji.