X sesja Rady Gminy Maszewo

w dniu 2019-12-20, godz. 10:00

1.Otwarcie X sesji Rady Gminy Maszewo.

2.Zatwierdzenie porządku obrad.

Głosowanie (głosowanie nad wnioskiem o zdjęcie z por...)Głosowanie (głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie...)Głosowanie (głosowanie nad zatwierdzeniem porządku...)

3.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

4.Informacje Przewodniczącego Rady.

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Maszewo na 2020 rok:

Głosowanie (głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

- odczytanie projektu uchwały budżetowej,

-odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Gminy Maszewo,

- odczytanie opinii z Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

-dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

- głosowanie.

6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2020-2026.

Głosowanie (głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Głosowanie (głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2019-2023

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

9.Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Maszewo na rok 2020".

Głosowanie (głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ,, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Maszewo na rok 2020".

Głosowanie (głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

Głosowanie (poprawek do uchwały w sprawie uchwalenia...)Głosowanie (poprawek do uchwały w sprawie uchwalenia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ro...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Maszewo na rok szkolny 2019/2020.

Głosowanie (zmiana w par. 3 (wchodzi w życie z dniem...)Głosowanie (głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

Głosowanie (głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Gminy Maszewo i planów pracy stałych Komisji Rady na 2020 rok.

Głosowanie (poprawki treści w tytule uchwały w spraw...)Głosowanie (głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

15.Wolne wnioski i dyskusja .

16.Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy Maszewo.

Głosowanie (głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu...)

17Zakończenie sesji.