VII sesja Rady Gminy Maszewo

w dniu 2019-06-21, godz. 10:00

1.Otwarcie VII sesji Rady Gminy Maszewo.

2.Zatwierdzenie porządku obrad.

Głosowanie (głosowanie nad wnioskiem o zmianę brzmie...)Głosowanie (głosowanie nad wnioskiem o rozszerzenie...)Głosowanie (głosowanie nad rozszerzeniem porządku ob...)Głosowanie (głosowanie w sprawie zmiany porządku obr...)Głosowanie (głosowanie w sprawie zatwierdzenie porzą...)

3.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

4.Informacje Przewodniczącego Rady.

5.Raport o stanie Gminy Maszewo:

a)debata nad raportem

b)głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Maszewo wotum zaufania

Głosowanie (głosowanie nad projektem uchwały w spraw...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy Maszewo z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok

Głosowanie (podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

a)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z wykonania budżetu za 2018 rok przedłożonej przez Wójta Gminy Maszewo

b)zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy za 2018 rok

c)przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Maszewo dotyczącą udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Maszewo

d) informacja o stanie mienia komunalnego

7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Maszewo za 2018 rok

Głosowanie (głosowanie w sprawie udzielenia absoluto...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Głosowanie (głosowanie w sprawie zmiany uchwały bud...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi Skórzyn do kategorii dróg gminnych.

Głosowanie (głosowanie w sprawie zaliczenia drogi Sk...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/28/19 rady Gminy Maszewo z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielenia i sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Maszewo.

Głosowanie (głosowanie w sprawie zmiany uchwały Nr I...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maszewo, obejmującego tereny położone w obrębie Granice.

Głosowanie (podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Maszewo, obejmującego tereny położone w obrębie Granice.

Głosowanie (podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia...)

12.Wolne wnioski i dyskusja

13.Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy Maszewo

Głosowanie (głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu...)

14.Zakończenie sesji.