Wspólne posiedzenie stałych komisji.

w dniu 2019-03-19, godz. 13:30

1.Omówienie projektów uchwał na sesję w sprawie:

a)zmiany uchwały budżetowej,

b)udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu w 2019 roku,

c)przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Maszewo w 2019 roku,

d)określenia obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek prowadzonych przez Gminę Maszewo,

e)określenia zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Maszewo,

f)przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

2.Sprawy bieżące.