Posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej, Komisji Oświaty Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Rolnictwa , Leśnictwa i Zagospodarownia Gruntów Rady Gminy Maszewo

w dniu 2019-01-11, godz. 12:00

1.Omówienie projektów uchwał na sesję w sprawie:

a)uchwały budżetowej gminy Maszewo na rok 2019,

b)uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2019-2023,

c)zatwierdzenia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Maszewo na rok 2019",

d)zatwierdzenia ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Maszewo na lata 2019-2021",

e)uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok,

f)zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Gminy Maszewo i planów pracy Stałych Komisji Rady na 2019 r.

2.Sprawy bieżące.