III sesja Rady Gminy Maszewo

w dniu 2019-01-31, godz. 12:00

1.Otwarcie III sesji Rady Gminy Maszewo.

2.Zatwierdzenie porządku obrad.

3.Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

4.Informacje Przewodniczącego Rady.

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Maszewo na rok 2019:

-odczytanie projektu uchwały budżetowej.

-odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Gminy Maszewo,

-odczytanie opinii z Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

-dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

-głosowanie.

6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2019-2023.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Maszewo na rok 2019”.

Głosowanie (głosowanie w sprawie zatwierdzenia ,,Gmi...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Maszewo na rok 2019”.

Głosowanie (głosowanie w sprawie zatwierdzenia „Gmin...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

Głosowanie (głosowanie w sprawie uchwalenia rocznego...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Gminy Maszewo i planów pracy Stałych Komisji Rady na 2019 r.

Głosowanie (głosowanie w sprawie zatwierdzenia roczn...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Maszewo.

Głosowanie (głosowanie w sprawie odwołania Skarbnika...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Maszewo

Głosowanie (głosowanie w sprawie rozpatrzenia skargi...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej.

Głosowanie (głosowanie w sprawie zamknięcia listy na...)Głosowanie (głosowanie w sprawie powołania komisji d...)

14.Wolne wnioski i dyskusja.

15.Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Maszewo.

Głosowanie (głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu...)

16.Zakończenie sesji.